BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------

Số: 3513/TCHQ-KTTT
V/v xin giải phóng hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Nga
(Xã An Mỹ - Huyện Tuy An - Tỉnh Phú Yên)

Trả lời côngvăn số 40/CV-VN ngày 16/7/2008 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Nga về việcxin giải phóng hàng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 22Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/QH11 ngày 14/6/2005: Trong trường hợpđối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan Hải quan về số tiềnthuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt,chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nướccó thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Căn cứ Điều 92Luật Quản lý thuế thì: Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luậtvề thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm phápluật về thuế theo quy định sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.Việc Công ty đề nghị cho giải phóng hàng là vượt quá thẩm quyền của Tổng cụcHải quan.

Tổng cục Hảiquan thông báo để Công ty TNHH xuất nhập khẩu Việt Nga được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Túc