TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3519 TCT/TS
V/v lệ phí trước bạ xe truyền hình

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 164/CV .PTTH ngày 11/10/2003 của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về “giải đáp việc tính lệ phí trước bạ xe truyền hình lưu động của Đài PTTH tỉnh BR-VT”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tiết B4, điểm 2, mục II Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định: “Đối với tài sản mua theo phương thức đấu thầu, đấu giá theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá (kể cả mua hàng tịch thu bán ra) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu thầu, đấu giá hoặc giá mua hàng tịch thu thực tế ghi trên hóa đơn”.

Do vậy, xe truyền hình lưu động của Đài PTTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được mua theo phương thức đấu thầu nên giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng thầu ghi trên hoá đơn theo Quyết định số 3836/QĐ .UB ngày 18/5/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trường hợp đơn vị nhận thầu gia công đã đăng ký, nộp lệ phí trước bạ xe tại thành phố Hồ Chí Minh, nay Đài PTTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký quyền sở hữu thì phải nộp lệ phí trước bạ tính trên tổng giá trị xe (gồm khung xe, thùng xe và thiết bị đi kèm) ghi trên hoá đơn bán hàng do đơn vị nhận thầu gia công xuất cho Đài PTTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đề nghị Đài PTTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được giải quyết cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương