VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3519/VPCP-KTTH
V/v áp dụng thuế xuất khẩu hoặc dừng cấp phép xuất khẩu Barite

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 3573/DKVN-HĐQT ngày 22 tháng 5 năm 2008 gửi Thủ tướng Chính phủkiến nghị áp dụng thuế xuất khẩu hoặc việc dừng cấp Giấy phép xuất khẩu mặthàng quặng Barite (công văn có gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương).

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghịđịnh số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007, Văn phòng Chính phủ kính đềnghị Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét, xử lý và có văn bản trả lời choTập đoàn Dầu khí Việt Nam biết./.

Nơi nhận- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH(3b). S.18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy