VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3519/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định Hợp tác du lịch với Tuy-ni-di

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại văn bản số 814/TCDL-HTQT ngày 22 tháng 6 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung bản dự thảo Hiệp định Hợp tác trong lĩnhvực du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa Tuy-ni-di kèm theo văn bản trên.

2. Ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hoàng Tuấn Anhđại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp địnhtrên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền và hoàn tất các thủtục cần thiết khác theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Công an (A37);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc