TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3520 TCT/TS
V/v đối tượng được giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 224 CT/TT-HT ngày 12/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm tiết 3.3 điểm 3 phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Thân nhân của liệt sĩ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng,... được giảm 70% tiền sử dụng đất phải nộp”.

Theo đó thì thân nhân của liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng từ cơ quan Bảo hiểm xã hội theo chế độ của Nhà nước mới thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương