BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3522 TCT/DNK
V/v thuế suất thuế GTGT khung cửa xe ô tô

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

DNTN Bạch Hạc
(Đ/c: 94/1037A Đường 26/3-F1- Q. Gò Vấp - TP. HCM)

Trả lời công văn số 01/CV BH-04 ngày 26/08/2004 của doanh nghiệp hỏi về thuế suất thuế GTGT hoạt động sản xuất khung cửa xe ô tô, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.21, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định sản phẩm cơ khí (trừ cơ khí tiêu dùng) áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm: “... các loại ô tô (trừ ô tô chịu thuế TTĐB), tầu, thuyền các loại, phương tiện vận tải khác; các loại phụ tùng, bán thành phẩm của các loại thành phẩm nói trên làm bằng kim loại (kể cả phụ tùng, bán thành phẩm của ô tô chịu thuế TTĐB)”.

- Theo quy định tại chương 87 Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì: các bộ phận để lắp vào cửa ô tô quy định tại mã số 8708.29.13 áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các quy định trên, sản phẩm cửa kính, khung cửa kính lùa DNTN Bạch Hạc sản xuất để lắp vào cửa xe ô tô chở khách trên 30 chỗ ngồi (xe buýt) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp trước ngày công văn này được ban hành DNTN đã kê khai và nộp thuế GTGT mặt hàng nói trên theo thuế suất 10% thì không điều chỉnh lại.

Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến