BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3523 TCT/DNK
V/v Ghi hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 404 CT/TTr ngày 05/8/2004 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau v/v ghi hoá đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3, Mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: khi lập hoá đơn, cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hoá đơn. Đối với hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế; nếu không ghi giá bán chưa có thuế và thuế GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán.

Theo quy định nêu trên thì khi bán hàng cơ sở kinh doanh phải ghi cụ thể mặt hàng, số lượng, đơn giá của từng mặt hàng, tổng số tiền bán hàng và thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán. Trường hợp cơ sở kinh doanh bán nhiều mặt hàng khác nhau có cùng thuế suất cho một người mua hàng, không thể ghi chi tiết hàng hoá trên hoá đơn thì trên hoá đơn GTGT có thể ghi tổng hợp giá bán theo nhóm mặt hàng, thuế GTGT, tổng hợp tiền thanh toán kèm theo phiếu xuất kho (hoặc bảng kê) của đơn vị bán hàng làm cơ sở ghi sổ kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến