VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3523/VPCP-KTTH
V/v kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Thương mại, Văn hóa - Thông tin;
- Tổng cục Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3932/BKH-TĐ &GSĐT ngày 6 tháng 6 năm 2007) về việc xin bổ sung chức năngkinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công tyTNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường tại khách sạn Nacimex, tỉnh Hải Dương, PhóThủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ việcthực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 96/TB-VPCPngày 4 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyếtđịnh số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngườinước ngoài trước ngày 10 tháng 7 năm 2007.

2. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xétviệc tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho ngườinước ngoài của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam Cường tại khách sạnNacimex, tỉnh Hải Dương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phươngbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: QHQT, TH, NC, BXDPL, Website Chính phủ,
- Lưu: VT, KTTH (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy