BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 353/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát nhà thầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kínhgửi: Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao

Trả lời văn bản số 184/BQLDAngày 9/12/2008 của Ban quản lý dự án - Bộ Ngoại giao về chi phí giám sát nhàthầu thiết kế nước ngoài tại nước ngoài của Dự án đầu tư xây dựng trụ sở BộNgoại giao, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nội dung hồ sơ thiết kế xây dựngcông trình, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế, quản lý chất lượng thiếtkế đã được qui định tại Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng(Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chấtlượng công trình xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chínhphủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình...); Theo đó nhà thầu phải thựchiện đúng nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, chịu trách nhiệm vềchất lượng thiết kế do mình đảm nhận, giảm sát tác giả trong quá trình thi côngxây dựng... Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm thiết kế theo quiđịnh. Việc cử cán bộ giám sát trực tiếp hoạt động tại trụ sở Công ty tư vấnHeerim tại Hàn Quốc như đề nghị tại văn bản số 184/BQLDA là rất khó thực hiện,Ban quản lý dự án cần nghiên cứu phương án tổ chức giám sát, nghiệm thu sảnphẩm thiết kế; Trường hợp do điều kiện đặc thù, cần thiết phải thực hiện phươngán này thì Ban quản lý dự án báo cáo Bộ Ngoại giao xem xét quyết định. Chi phícho công việc này được xác định bằng cách lập dự toán và lấy từ nguồn chi phíquản lý dự án. Căn cứ nội dung công việc giám sát, dự toán bao gồm các khoảnchi phí: chi phí tiền lương, chi phí quản lý, chi phí khác, các khoản lãi,thuế, phí (nếu có).

Ban quản lý dự án - Bộ Ngoạigiao căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh