BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3530/LĐTBXH
V/v Xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Trả lời công văn số 4504/GTVT-TCCB ngày 30/8/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 11523 TC/TCDN ngày 12 tháng 10 năm 2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Bộ Giao thông vận tải xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với 4 doanh nghiệp có tên dưới đây:

- Công ty cơ khí Ngô Gia Tự thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;

- Công ty cầu 5 Thăng Long thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;

- Công ty cầu 1 Thăng Long thuộc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long;

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 533 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ký quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I đối với các đơn vị nêu tại điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng