BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3532 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Hải Đăng
(Cẩm Thuỷ - Cẩm Phả - Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 40/CV-HĐ ngày 05/10/2004 của Công ty TNHH Hải Đăng về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động đổ đất san lấp mặt bằng tại khu đô thị mới Hùng Thắng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT, mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo hàng hoá, dịch vụ;

Căn cứ vào Nghị định số 75/CP ngày 27/10/1993 của Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân và Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT ngày 05/01/2004 của Công ty ký với Công ty đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long thực hiện đổ đất san lấp mặt bằng tại khu đô thị mới Hùng Thắng (gửi kèm theo công văn) thì hoạt động của công ty được xác định là thực hiện một hạng mục hay một phần công việc của dự án xây dựng khu đô thị mới. Vì vậy, hoạt động này áp dụng mức thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt là 10% như hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 2907 CT/TTHT ngày 30/9/2004 là đúng.

Việc áp dụng thuế suất 5% đối với sản phẩm đất đá như Công ty nêu chỉ áp dụng đối với doanh thu bán sản phẩm là đất đá hoặc nếu là vận tải hàng hoá thì thuế suất 5% tính trên doanh thu (cước) vận tải.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hải Đăng biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến