BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3532/TCT-HTQT
V/v thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 3674/CT-THHT ngày 12/8/2008 của Cục thuế trả lời Công tyTNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam về chính sách thuế đối với lãi tiền vay của Ngânhàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đếnthuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Xuấtnhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Tổng cục Thuếđã có công văn số 720 TCT/HTQT ngày 14/3/2005 về việc miễn thuế theo Hiệp địnhthuế đối với lãi vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (bản sao đính kèm).

Theo đó: Tổngcục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục thoả thuậnsong phương liên quan đến lãi tiền cho vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu HànQuốc theo quy định tại Hiệp định. Trên cơ sở này, Tổng cục Thuế thông báo lãitiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu HànQuốc sẽ được miễn thuế tại Việt Nam theo Điều 11 - Lãi tiền cho vay và Nghịđịnh thư đính kèm Hiệp định.

Thủ tục áp dụngHiệp định được thực hiện theo quy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh