BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3536/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng động cơ diesel dùng cho máy phát điện

Hà Nội, ngày 25tháng 07 năm 2008

Kính gửi: CụcHải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1592/HQTP-NV ngày 13/06/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báocáo vướng mắc trong việc áp mã mặt hàng động cơ diesel dùng cho máy phát điệnthuộc Tờ khai hải quan số 1037/NKD /KV4 ngày 03/04/2007 của Chi cục Hải quan cửakhẩu Sài Gòn KV4 làm thủ tục. Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công thương, Tổngcục hải quan hướng dẫn như sau:

Việc phân loại mặt hàng động cơđốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (động cơ diesel) dùng cho máy phátđiện thuộc nhóm 8408. Về Công suất của máy phát điện được hiểu là công suấthiệu dụng định mức hoạt động liên tục ứng với dòng điện xoay chiều hình sin tầnsố 50Hz. công suất động cơ dùng cho máy phát điện được xác định từ công suấtcủa máy phát điện lắp kèm (hoặc ngược lại) theo công thức:

Pmpđ=Pđc . h

Trong đó:

Pmpđ là côngsuất máy phát điện, đơn vị w

Pđc là côngsuất động cơ, đơn vị w

h là hiệu suất truyền động cụm động cơ- máy phát điện, đơnvị %

Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh căn cứ thực tế hàng nhập khẩu xác định công suất định mức thực tế của độngcơ diesel để phân loại vào mã số cụ thể trong Biểu thuế tại thời điểm nhập khẩuhàng hóa. Trường hợp cơ quan Hải quan không xác định được công suất hiệu dụngđịnh mức hoạt động liên tục thì trưng cầu giám định tại cơ quan, tổ chức giámđịnh chuyên ngành để làm cơ sở phân loại hàng hóa.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đểCục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc