BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3537/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổngcục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế và đơn vị đề nghị hướng dẫnvướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với quặng sắt đã qua chế biến xuất khẩu.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ điểm 27, mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căncứ điểm 1.27, mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của BộTài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: sản phẩm xuất khẩu làtài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác cụ thể dướiđây: ...d. quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm- mít, quặngêmênhít, quặng a-pa-tít.

TạiDanh mục tiêu chuẩn chất lượng và điều kiện khoáng sản xuất khẩu ban hành kèmtheo Thông tư số 04/2005/TT-BCN ngày 2/8/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuấtkhẩu khoáng sản giai đoạn 2005-2010 và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày14/4/2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản quy định: Quặng sắtcó hành lượng sắt >=54%, cỡ hạt <50mm là="" quặng="" sắt="" đã="" được="" chế="" biến="" đạttiêu="" chuẩn="" chất="" lượng="" để="" xuất="">

Theocác hướng dẫn trên, trường hợp Cơ sở kinh doanh xuất khẩu quặng sắt mới quacông đoạn sơ chế (rửa sạch, phân loại, nghiền sàng...) để đạt được tiêu chuẩnkhoáng sản xuất khẩu theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Côngnghiệp hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản nhưng chưa phải đã được chế biến thànhsản phẩm khác thì sản phẩm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó cơsở kinh doanh liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng sắt chưa được chế biếnthành sản phẩm khác thì không được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầuvào.

Bãibỏ các nội dung hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với quặng sắt xuất khẩu doTổng cục Thuế ký ban hành không phù hợp với hướng dẫn tại công văn này.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Luật sư AIC;
- Công ty cổ phần thương mại Thiên Đức;
- Chi nhánh Công ty TNHH TM quốc tế tại Hải Phòng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương