BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3537/TM /KH-ĐT
V/v NK rong biển khô tẩm gia vị để tiếp thị

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH HAPPY COOK
Lô 23 Khu CN Biên Hoà 2 Đồng Nai

Trả lời công văn số 102/04-HC ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Công ty TNHH HAPPY COOK đề nghị nhập khẩu rong biển đã sấy khô có tẩm gia vị để tiếp thị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Giấy phép đầu tư số 147/GP-KCN-ĐN ngày 26 tháng 8 năm 2003 của Ban quản lý KCN Đồng Nai sản xuất rong biển kho thực phẩm, Bộ Thương mại đồng ý Công ty TNHH HAPPY VINA được nhập khẩu 4.000 gói rong biển sấy khô trị giá khoảng 500 USD để tiếp thị nắm bắt thông tin và thị hiếu tiêu dùng cho kế hoạch sản xuất.

2. Công ty TNHH HAPPY Vina chịu thuế nhập khẩu và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

3. Công ty phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi bán tại thị trường Việt Nam theo quy định.

4. Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Văn bản này có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh