VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3537/VPCP-KNTN
V/v giải quyết khiếu nại và kiến nghị của Cty TNHH Việt Trung (tỉnh Phú Thọ)

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Công ty TNHH Việt Trung (trụ sở 37, tổ 22, phố Cao Du,phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ khiếu nại quyếtđịnh số 1087/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọthu hồi lại đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và công ty đã đầu tưxây dựng cửa hàng xăng dầu (đơn sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướngTrương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kiểm tra lại việc giảiquyết khiếu nại và kiến nghị của công ty Việt Trung theo đúng quy định của phápluật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Thọ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);- Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Công ty TNHH Việt Trung (để biết);- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,các Vụ: TH, ĐP, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, KNTN (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc