BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 354/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án theo qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD .

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2329/KBNN-TTVĐT ngày21/11/2008 của Kho bạc Nhà nước về chi phí quản lý dự án theo qui định tạiQuyết định số 10/2005/QĐ-BXD Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nướcqui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là mứcchi phí tối đa cho công việc quản lý dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến khihoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sửdụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí quản lý dự án tính theo định mức để chicho hoạt động trong quá trình quản lý dự án. Căn cứ nội dung công việc cần thựchiện, các chế độ chính sách của Nhà nước chủ đầu tư lập dự toán theo qui địnhđể xác định chi phí tương ứng với công việc thực hiện.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình, trường hợp chủđầu tư không thực hiện toàn bộ các công việc như nội dung công việc quản lý dựán qui định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD (như kiểm định và chứng nhận sựphù hợp về chất lượng công trình...) thì chủ đầu tư không được sử dụng chi phícủa những công việc này để chi cho công tác quản lý chung của dự án. Trường hợpdự án có đặc thù riêng, chi phí quản lý dự án không phù hợp thì chủ đầu tư báocáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Kho bạc Nhà nước căn cứ ý kiến nêu trên để chỉ đạo, tổ chứcthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG




Phạm Văn Khánh