BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3560/LĐTBXH-TL
V/v Xét cấp kinh phí chi trả chế độ B, C, K

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn 1808/UB-VX ngày 7/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị cấp kinh phí chi trả chế độ B, C, K.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 17/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BTCCBCP ngày 21/7/1999 về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 thì việc cấp xét kinh phí thuộc thẩm quyền của quý Bộ.

Để đảm bảo chi trả kịp thời cho đối tượng theo tinh thần công văn số 4183/LĐTBXH-TL ngày 6/12/1999 và công văn số 175/LĐTBXH-TL ngày 18/01/2000, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Bộ xem xét và cấp kinh phí theo quy định để Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chi trả cho đối tượng./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng