BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3562/LĐTBXH-TL
V/v Điều chỉnh đơn giá TL khi vượt kế hoạch sản xuất than

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Than Việt Nam

Trả lời công văn số 2643/CV-LĐTL ngày 03/8/2004 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2004 của Tổng công ty Than Việt Nam, sản lượng, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và năng suất lao động của sản xuất than tăng, trong khi tiền lương bình quân để tính tiền lương còn thấp, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng công ty Than Việt Nam điều chỉnh đơn giá tiền lương của sản xuất than khi doanh thu sản xuất than thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đến dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt đơn giá tiền lương được tính bằng 80% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt đơn giá tiền lương được tính bằng 50% đơn giá gốc.

2/ Thoả thuận này thay thế điểm 2, công văn số 2378/LĐTBXH-TL ngày 16/7/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện theo đúng quy định trên./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng