VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3572/VPCP-QHQT V/v tham gia dự án khu vực do FAO tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 962/BNN-HTQT ngày 11/4/2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến nhưsau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầumối của Việt Nam tham gia Dự án "Phương pháp luận và công cụ nghiên cứuthị trường người tiêu dùng thực phẩm" do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực(FAO) tài trợ cho các nước: Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc