ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK LĂK
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3575/UBND-CN
V/v giải quyết chế độ tài chính của Ban QLDA các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 09 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố

Thực hiệnThông báo số 89/TT-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh, về ý kiến kết luận tạicuộc họp giao ban xây dựng cơ bản quý II năm 2008, trong đó việc cần thiết phảigiải quyết các vướng mắc về chế độ tài chính của Ban Quản lý dự án các côngtrình; UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyệnvà thành phố, các chủ đầu tư như sau:

1. Việc thànhlập các Ban quản lý dự án: Thực hiện theo nội dung Công văn số: 23/SNV-TCBM &ĐTngày 14/01/2008 của Sở Nội vụ, về việc tổ chức thực hiện Thông tư số: 02/2007/TT-BXD này 14/02/2007 của Bộ xây dựng và Thông tư số: 118/2007/TT-BTCngày 02/10/2007 của Bộ tài chính và Công văn số 943/UBND-CN ngày 18/3/2008 củaUBND tỉnh, về việc hướng dẫn quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án theo nộidung Công văn số 2118/BTC-ĐT ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính, về việc hướngdẫn quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án.

2. Đối với cácBan Quản lý dự án được thành lập theo quy định tại khỏan 2, Mục I, phần IIThông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp có cánbộ hưởng lương từ nguồn chi phí Quản lý dự án để bảo đảm nhiệm vụ quản lý, thìchi phí tiền lương và các khoản có tính chất như lương (từ nội dung mục (1) đếnmục (5) của điểm 3.1, khoản 3, Mục IV, Phần II Thông tư số 118/2007/TT-BTC )được thực hiện như quy định đối với Ban Quản lý dự án nhóm I, các nội dung khácthực hiện theo các quy định tại thông tư số 118/2007/TT-BTC .

Việc chi phíquản lý dự án đầu tư, quyết định phê duyệt dự toán và phê duyệt quyết tóan chiphí quản lý dự án... của Ban quản lý dự án nói trên, thực hiện theo quy địnhđối với Ban quản lý dự án nhóm II.

3. Các BanQuản lý dự án khi có đầy đủ các điều kiện năng lực theo các quy định hiện hànhcủa Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thì được thực hiệnmột số chức năng tư vấn như: Giám sát, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dựthầu xây lắp, thiết bị... đối với một số công trình do Ban Quản lý dự án trựctiếp quản lý. Định mức các chi phí tư vấn này, được xác định theo quy định củacấp quyết định đầu tư, trên cơ sở định mức chi phí tư vấn do Bộ Xây dựng côngbố theo từng thời điểm.

Nhận được côngvăn này, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT Tin học;
- Lưu VT,TH,NL,VX,NC,TM,CN (CH-68)
(DC CP nhân công, máy 03 2008)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Khiết