BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 3583/TCT-CS
V/v Hạch toán chi phí đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 1159/CT-TTr ngày 24/07/2008 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về việchạch toán chi phí đối với khoản lãi tiền vay trong trường hợp đơn vịchưa góp đủ vốn pháp định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc chưa góp đủ vốnpháp định của Công ty cổ phần sản xuất và XNK Thành Công (từ năm 2004đến năm 2006 chưa góp được 1/10 vốn điều lệ):

Tại Khoản 4, Điều 11, ChươngI, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quyđịnh:

“Điều 11. Các hành vi bị cấm

4. Kê khai khống vốn đăng ký,không góp đủ và đúng hạn số vốn như đã đăng ký; cố ý định giá tàisản góp vốn không đúng giá trị thực tế”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghịCục thuế tỉnh Bắc Giang có văn bản trao đổi với cơ quan tham mưu choUBND tỉnh Bắc Giang trong việc cấp phép, có chế tài xử lý vấn đềnày.

2. Về vấn đề hạch toán chi phíđối với lãi tiền vay trong trường hợp đơn vị chưa góp đủ vốn điều lệ:

Tại Điểm 7, Mục III, Phần B,Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:“Các khoản chi phí trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, vốn điều lệ,cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhậpchịu thuế”.

Căn cứ quy định nêu trên,trường hợp doanh nghiệp thực hiện vay vốn trong khi chưa góp đủ vốnpháp định, vốn điều lệ thì khoản trả lãi tiền vay tương ứng với số vốnpháp định, vốn điều lệ chưa góp đủ không được tính vào chi phí hợp lýkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, không phân biệt vay vốn để góp đủvốn pháp định, vốn điều lệ, mua sắm tài sản hay phục vụ hoạt động sảnxuất, kinh doanh.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giangcăn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướngdẫn đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương