BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
*******

Số: 3595/BNN-KL
Về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy.

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26 tháng 10 năm 2007, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 2963/BNN- KL đề nghị cácđịa phương tổ chức triển khai thực hiện ngay hai Đề án “Giao rừng, cho thuêrừng giai đoạn 2007- 2010” tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN- KL ngày 20/9/2007 và “Hỗtrợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫygiai đoạn 2008- 2012” tại Quyết định số 2945/QĐ- BNN- KL ngày 05/10/2007. Tuynhiên, đến nay việc triển khai thực hiện hai đề án ở nhiều địa phương còn chậm,một số tỉnh còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ cấu tổ chức ởcác cấp để chỉ đạo thực hiện đề án chưa rõ ràng, cụ thể và việc giao nhiệm vụcho cơ quan đầu mối thực hiện thiếu thống nhất.

Để tổ chức triển khai hai đề án đồng bộ trong phạm vi cả nước và theo sự chỉ đạo tập trung, thống nhấttừ Trung ương đến địa phương, nhằm thực hiện công tác giao rừng, chothuê rừng và quản lý nương rẫy đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương:

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cáccấp và các Sở, Ban ngành ở địa phương nhanh chóng triển khai các nội dung tạicông văn số 2963/BNN- KL ngày 26/10/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

2. Thành lập cơ cấu tổ chức vàchỉ đạo ở các cấp về công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy,chủ trì là đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các cấp, với thành phần là đại diệncác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kếhoạch- Đầu tư, Tài chính và đại diện một số cơ quan, đơn vị hoặc chính quyền cơsở khác (Nều cần thì bổ sung cho phù hợp với đặc thù của địa phương).

Bộ máy tổ chức tinh gọn vàphù hợp với chủ trương cải cách hành chính và hiệu quả, mỗi thành viên được phâncông nhiệm vụ rõ ràng và chịu trách nhiệm giải quyết lĩnh vực công việc thuộcphạm vi đơn vị mình phụ trách phục vụ cho công tác giao rừng, cho thuê rừng vàquản lý nương rẫy.

3. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thống nhất giao nhiệm vụ cho Chi cục Kiểm lâm làm cơ quanđầu mối tổ chức thực hiện công tác giao rừng, cho thuê rừng và quản lý canh tácnương rẫy, xây dựng đề án (hoặc phương án) giao rừng, cho thuê rừng và đề án hỗtrợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy ởđịa phương; theo dõi, tổng hợp tình hình về giao rừng, cho thuêrừng và quản lý nương rẫy; xây dựngkế hoạch công tác và chuẩn bị nội dung, chương trình triển khai các công việcnêu trên; báo cáo kết quả thường xuyên về Cục Kiểm lâm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị