BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3596/LĐTBXH-LĐVL
V/v Trợ cấp thôi việc đối với người lao động ký nhiều HĐLĐ kế tiếp nhau

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1772/BQL-LĐ ngày 07/10/2004 của quý Ban hỏi về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp người lao động ký nhiều hợp đồng lao động liên tiếp nhau với một người sử dụng lao động, nhưng có một hợp đồng lao động người lao động vi phạm kỷ luật bị sa thải theo điểm a, b khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động, thì đối với hợp đồng lao động đó người lao động không được trợ cấp thôi việc. Các hợp đồng khác người lao động vẫn được trợ cấp thôi việc.

Đề nghị quý Ban hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp thuộc quyền quản lý của mình thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng