BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3597/LĐTBXH-LĐV
V/v Giải đáp chính sách cho người lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Ban Đổi mới & phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1662/BĐM &PTDN ngày 13/9/2004 của quý Ban hỏi về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và điểm 4, điểm 5 phần I của Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động dôi dư cũng được mua cổ phần ưu đãi, kể cả mua cổ phần ưu đãi trả chậm nếu người lao động dôi dư thuộc lao động nghèo của doanh nghiệp.

Đề nghị Ban Đổi mới & phát triển doanh nghiệp tỉnh nghiên cứu kỹ các văn bản để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng