BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 360/LĐTBXH-TL
V/v: xếp hạng công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Tổng công ty hóa chất Việt Nam

Trả lời công văn số 1325/HCVN-TCNS ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 240/BTC-TCDN ngày 05 tháng 01 năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, 2005 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2006 thì Công ty Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao và Công ty Phân bón Bình Điền đủ điều kiện xếp doanh nghiệp hạng I.

2/ Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Hóa chất Việt Nam ra quyết định xếp hạng đối với Công ty.

Đề nghị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam ra quyết định xếp hạng đối với Công ty Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao và Công ty Phân bón Bình Điền và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân