BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3628/TCT-CS
v/v ghi hoá đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Công ty sản xuất dịch vụ xuất nhậpkhẩu khoa học và kỹ thuật Scitechimex

Trả lời công vănsố 99/CV ngày 25/12/2007 của Công ty sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa họcvà kỹ thuật Scitechimex đề nghị hướng dẫn về việc ghi hoá đơn GTGT của Hợp đồngchuyển nhượng vốn góp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tạiđiểm 7, Mục II, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 19/12/2000 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng thì hoạt động chuyển nhượng vốn theoquy định của Luật Doanh nghiệp không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tại điểm 5.1, Mục IV,Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên hướng dẫn việc xuất hóa đơn đối vớihàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. “Cơ sở sản xuất kinhdoanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá,dịch vụ sau đây: hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, bánhàng hoá, dịch vụ cho đối tượng được miễn thuế GTGT, bán vàng, bạc, đá quý,ngoại tệ phải sử dụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán làgiá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Hoáđơn ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá bán cho đối tượngđược miễn thuế GTGT”.

Tại tiết 1.2c, MụcIII, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vàođược khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanhhàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Căn cứ các hướngdẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn (bên chuyển nhượng) chuyểnnhượng vốn góp trong Công ty Liên doanh thép Việt Hàn cho Công ty sản xuất dịchvụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật Scitechimex (bên nhận chuyển nhượng)theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 08/HĐ-CNV ngày 10/1/2003 thì giá trị vốnchuyển nhượng này không thuộc diện chịu thuế GTGT. .

Bên chuyển nhượngphải lập hoá đơn GTGT đối với tài sản trong vốn chuyển nhượng, trên hoá đơn ghigiá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi vàgạch bỏ và bên chuyển nhượng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối vớiphần giá trị chuyển nhượng còn lại không phải là tài sản thì căn cứ vào bộ hồsơ gốc của việc chuyển nhượng (hợp đồng chuyển nhượng, biên bán bàn giao, chứngtừ thanh toán và các giấy tờ khác có liên quan).

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu khoa học và kỹ thuật Scitechimexđược biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụthể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương