BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3628/TCT-CS

V/v: Thuế TNDN đối với khoản thu nhập được chia từ thặng dư vốn cổ phần bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 6163/CT-TTHTngày 28/06/2007 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về nghĩa vụ thuế đối vớikhoản thu nhập được chia từ thặng dư vốn cổ phần bằng cổ phiếu, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

- Điểm 15, Mục V, Phần B, Thôngtư số 128/2003/TT-BTC quy định: “các khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm cảcác khoản thu nhập từ các hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinhtế trong nước. Trường hợp khoản thu nhập nhận được là thu nhập được chia từ thunhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế thìcơ sở kinh doanh nhận được khoản thu nhập không phải nộp thuế TNDN”. Đây là quyđịnh về thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế (cổ tức), không phải là thặngdư vốn.

- Trong Hệ thống tài khoản kếtoán thuộc Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính có định nghĩa về tài khoảnthặng dư vốn cổ phần (tài khoản 4112): tài khoản này phản ánh phần chênh lệchtăng do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

Vì vậy, về bản chất, thặng dưvốn (theo định nghĩa trên) vẫn chỉ là nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.Việc doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu để chia thặng dư vốn cổ phần bằng cổphiếu không phát sinh thu nhập của đơn vị phát hành cổ phiếu nên khi nhận đượckhoản thu nhập bằng cổ phiếu này, doanh nghiệp được chia thặng dư vốn bằng cổphiếu không phải nộp thuế TNDN đối với khoản thu nhập này.

- Trường hợp Công ty TNHH Đầu tưtài chính Việt Vĩnh Phú bán số cổ phiếu được chia từ thặng dư vốn cổ phần, cóphát sinh chênh lệch thì phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông đốivới thu nhập từ việc bán cổ phiếu này.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Vụ: PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương