BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3636 TCT/ĐTNN
V/v thủ tục, hồ sơ hoàn thuế của nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Hyundai Mobis

Trả lời công văn số MCL-GDT-041022 ngày 25/10/2004 của Công ty TNHH Hyundai Mobis về việc thủ tục, hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho nhà thầu chính nước ngoài thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 06/TC /TCT ngày 02/01/2004; số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA thì:

Trường hợp Nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp) ký hợp đồng với chủ Dự án ODA theo giá không bao gồm thuế GTGT thì nhà thầu chính không phải tính thuế GTGT đầu ra và được hoàn lại thuế GTGT đầu vào đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án ODA. Chủ dự án thực hiện khấu trừ và nộp thuế TNDN thay cho nhà thầu nước ngoài.

Hồ sơ hoàn thuế cho nhà thầu chính thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 06/TC/TCT ngày 02/01/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để công ty TNHH Huynhdai Mobis được biết và liên hệ với Cục thuế để thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến