BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3642 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với nhà thầu phụ cung cấp VTTB cho dự án ODA

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Việt Á

Trả lời công văn số 971-CV-VA ngày 20/8/2004 của Công ty TNHH Thương mại Việt Á hỏi về chính sách thuế đối với các hợp đồng mà Công ty đã và đang cung cấp cho Công ty Điện lực 3 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thuộc dự án ODA của tổ chức SIDA Thuỵ Điển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và hợp đồng kinh tế số 7.244.01.070 ngày 12/7/2002, số 7.244.02.112 ngày 2/5/2004 giữa Công ty TNHH TM Việt Á với Công ty ELTEL Networks và Công ty ABB Utilities AB của Thuỵ Điển thì: Công ty TNHH TM Việt Á là nhà thầu phụ cung cấp vật tư thiết bị cho Công ty ELTEL Networks và Công ty ABB Utilities AB của Thuỵ Điển là hai Nhà thầu chính của dự án ODA phân phối điện giai đoạn 1998 - 2002 nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Khi cung cấp hàng hoá dịch vụ cho các Nhà thầu chính nêu trên, Công ty xuất hoá đơn theo giá đã bao gồm thuế GTGT và kê khai nộp thuế, khấu trừ thuế hoặc hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến