BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3662 TCT/ĐTNN
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Đại diện ThyssenKrup

Trả lời công văn số 700-HA/HGM ngày 29/9/2004 và số 700-HA ngày 15/9/2004 của Văn phòng Đại diện ThyssenKrupp về việc hướng dẫn thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam, trường hợp hợp đồng ký giữa Văn phòng với Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long quy định Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long nộp tất cả các khoản thuế cho Nhà thầu nước ngoài thì Văn phòng sẽ không phải nộp bất cứ khoản thuế nào tại Việt Nam trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các nhân viên nước ngoài làm việc ở Văn phòng tại Việt Nam.

Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC Thông tư thay thế Thông tư số 169/1998/TT-BTC nói trên được ban hành sẽ quy định cụ thể việc áp dụng thuế đối với các hợp đồng đã ký trước khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 169/1998/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Đại diện ThyssenKrupp biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến