BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3671/LĐTBXH-TL
V/v Chế độ tiền lương đối với công nhân đào lò XDCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Than Việt Nam

Trả lời công văn số 3268/CV-LĐTL-ĐT ngày 17/9/2004 của Tổng công ty Than Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12057 TC/TCDN ngày 22/10/2004, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Để đảm bảo cân đối tiền lương của các loại lao động đang làm việc trong hầm lò và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch đào lò xây dựng cơ bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận để Tổng công ty Than Việt Nam trên cơ sở quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương sản xuất than đã được Liên Bộ thẩm định, xử lý, hỗ trợ đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo nguyên tắc, nếu hoàn thành định mức lao động thì tiền lương không thấp hơn tiền lương của công nhân sản xuất than. Nguồn quỹ tiền lương tăng thêm được xử lý như sau:

- Đối với Công ty xây dựng mỏ được trích từ quỹ tiền lương tập trung của Tổng Công ty;

- Đối với các đơn vị đào lò xây dựng cơ bản thuộc các Công ty sản xuất than được trích từ quỹ tiền lương sản xuất than của Công ty.

2/ Đề nghị Tổng công ty Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương hợp lý đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản, đảm bảo cân đối tiền lương, thu nhập của các loại lao động và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi.

3/ Từ năm 2005 trở đi, đề nghị Tổng công ty Than Việt Nam xây dựng phương án trả lương đối với lao động đào lò xây dựng cơ bản theo đúng các quy định của Nhà nước./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng