TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3693 TCT/TTr
V/v tính thuế GTGT sản phẩm nước tinh khiết đựng bình

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 950/TCT-DVTS ngày 18/8/2004 của Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất kiến nghị về thuế suất thuế GTGT 5% đối với hoạt động sản xuất nước tinh khiết đựng trong bình loại 7-20 lít, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nước tinh khiết đựng trong bình được sử dụng để uống trực tiếp, không phân biệt dung tích bình đựng loại 0,5, 1.0 lít hay 7.0, 20 lít…, theo quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6096: 2004 thuộc loại nước uống đóng chai dùng cho mục đích giải khát. Do đó, thuế suất thuế GTGT của nước tinh khiết đựng trong bình theo quy định tại điểm 3.9 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính là 10%: "Mức thuế suất 10% đối với hàng hoá, dịch vụ… 3.9 Đường, sữa, bánh, kẹo, nước giải khát và các loại thực phẩm chế biến khác”.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương