BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 37/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu đá xây dựng của Công ty TNHH Thuận Hồng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Công ty TNHH Thuận Hồng

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố THCV- 08/01 ngày 23/4/2008 của Công ty TNHH Thuận Hồng về việc xuất khẩu sảnphẩm đá xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm đá xây dựng xin xuấtkhẩu có nguồn gốc khai thác từ 02 mỏ đá vôi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xâydựng Bạch Đằng 8, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp phép khai thác đávôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi áng Dâu thuộc thôn Tử Lạc, thịtrấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1391/GP-UBNDngày 05/4/2007 và mỏ đá vôi của Công ty Cổ phần Hoà Bình, đã được UBND tỉnhQuảng Ninh cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Thống Nhất, huyệnHoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 3733/QĐ-UB ngày 17/10/2003.

Công ty có Hợp đồng xuất khẩu đáxây dựng số TH- 08/01 ngày 01/3/2008 với khối lượng tổng cộng khoảng 50.000 m3,sản phẩm đá xây dựng có kích thước từ 20 mm đến 60 mm.

Theo quy định hiện hành về việcxuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản phẩm đá xây dựng nêu trên đãđược gia công, chế biến và sàng tuyển đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện xuấtkhẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về việc xuất khẩu sản phẩm đá xây dựng của Công ty TNHH Thuận Hồng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 7;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung