BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3706 TCT/NV2
V/v hạch toán giá vốn hàng tồn kho

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số không có số ngày tháng 8/2002 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc hạch toán giá vốn hàng tồn kho của Công ty xăng dầu khu vực III, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào đặc điểm tình hình tổ chức kinh doanh và hạch toán của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam: Văn phòng Tổng công ty trực tiếp nhập khẩu, viết hóa đơn cho các đơn vị trực thuộc theo giá bán nội bộ, các đơn vị bán hàng trong khung giá do Tổng công ty quy định và được hưởng chiết khấu trên doanh số bán ra (cơ chế từ ngày 31/3/2002 trở về trước). Trong thực tế, số chiết khấu được hưởng không trùng khớp với số chênh lệch giữa doanh số bán và doanh số theo giá vốn (giá hạch toán hàng tồn kho). Do đó tại các đơn vị sẽ phát sinh chiết khấu trừ hoặc thiếu. Chiết khấu thừa Tổng công ty sẽ điều đi, chiết khấu thiếu Tổng công ty sẽ cấp bổ sung. Chiết khấu thừa phát sinh khi giá bán thực tế mức chiết khấu được hưởng lớn hơn giá vốn hàng bán. Chiết khấu thiếu phát sinh khi giá bán thực tế trừ mức chiết khấu được hưởng nhỏ hơn giá vốn hàng bán. Nếu tăng giá hạch toán thì sẽ giảm chiết khấu thiếu hoặc tăng chiết thừa của đơn vị và không ảnh hưởng đến giá vốn của đơn vị. Vì vậy việc điều chỉnh giá vốn hàng tồn kho của Công ty xăng dầu khu vực III tại thời điểm 31/3/2002 không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Để thực hiện đúng Luật thuế và phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh và hạch toán của Tổng công ty xăng dầu, Tổng cục Thuế đã có công văn số 03 TCT/NV2 ngày 2/1/1999 hướng dẫn việc xác định số thuế TNDN và thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Đề nghị Tổng cục Thuế thành phố Hải Phòng thực hiện theo tinh thần công văn số 03 TCT/NV2 ngày 2/1/1999 nêu trên.

Từ ngày 1/4/2002, Tổng công ty xăng dầu thay thế cơ chế kinh doanh từ việc mua bán hưởng chiết khấu do Tổng công ty quy định sang việc mua bán thông thường, thì việc hạch toán giá vốn hàng hóa mua vào của Công ty xăng dầu khu vực III được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thu nhập chịu thuế của Công ty xăng dầu khu vực III được xác định theo công ty:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Giá vốn hàng bán - CP hợp lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc