VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3719/VPCP-KG
V/ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Văn hoá - Thông tin

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (Tờ trình số 1579/TTr-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2004) về việc tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1579/TTr-BKHCN nói trên. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung, các bước cần thiết và tổ chức các Hội nghị đánh giá tình hình thực thi quyền sở hữu trí tuệ như đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH
PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản