BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3723/BNV-VP
V/v xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Công thương

Bộ Công thương có công văn số 3912/BCT-KHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2007 về việc xây dựng Chương trình hành độngthực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hànhđộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trungương khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triểnnhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới(WTO).

Bộ Nội vụ xin báo cáo việc triểnkhai thực hiện một số nội dung công việc trong Nghị quyết 16/2007/NQ-CP thuộcphạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ như sau:

1. Về Đề án sắp xếp lại cáccơ quan nhà nước theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực:

Đề án Cơ cấu tổ chức Chính phủnhiệm kỳ khóa XII đã hoàn thành và trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ươngĐảng và Quốc hội khóa XII. Quốc hội đã quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủnhiệm kỳ XII tại Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007.

Bộ đã trình Chính phủ ban hànhNghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụtiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để hoàn chỉnh và trình Chính phủ dự thảonghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ,cơ quan ngang bộ.

2. Về Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001:

Bộ đã hoàn chỉnh dự thảo Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và báo cáo Thủ tướngChính phủ. Chính phủ sẽ xem xét việc xây dựng và trình Quốc hội dự thảo Luậtnày sau khi tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về cải cách hành chínhtrong các ngành, lĩnh vực khi kết thúc Chương trình tổng thể cải cách hànhchính giai đoạn 2006-2010.

3. Về Luật Phân cấp – Trungương – Địa phương:

Bộ Nội vụ đã tổng hợp và trìnhThủ tướng Chính phủ các báo cáo về tình hình phân cấp quản lý nhà nước Trungương – Địa phương: Báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nước Trungương – Địa phương giai đoạn 2003-2006 (Số 273/BC-BNV ngày 29/01/2007); Báo cáovề tình hình thực hiện phân cấp quản lý nhà nước Trung ương – Địa phương theoNghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 20/6/2004 của Chính phủ (số 1168/BC-BNV ngày27/4/2007). Các báo cáo đã tổng hợp kết quả đạt được trong việc thực hiện phâncấp quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực cụ thể; đồng thời, đề xuất vàkiến nghị một số nội dung cần tiếp tục phân cấp giữa các bộ, ngành và địaphương, phân cấp giữa các bộ, ngành và đơn vị trực thuộc.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ, không cần ban ngành Luật Phân cấp Trung ương – Địa phương. Những quy địnhvà nội dung phân cấp quản lý nhà nước giữa Trung ương và Địa phương sẽ được thểhiện trong Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các bộ,ngành.

4. Về Chương trình cải cáchđơn vị sự nghiệp dịch vụ công:

Bộ đã hoàn chỉnh đề án và dựthảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách các đơnvị sự nghiệp dịch vụ công giai đoạn 2006-2010 (Tờ trình số 3396/TTr-BNV ngày13/9/2006).

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnchỉ đạo không ban hành riêng Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụcông mà giao cho các bộ, ngành xây dựng.

5. Về xây dựng Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Bộ đã chuẩn bị các nội dung cầnnghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật này và xác định kế hoạch nghiên cứu giai đoạn2008-2010.

Để làm cơ sở đề xuất cho việcsửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Bộ đã triển khainghiên cứu xây dựng Đề án không tổ chức HĐND ở cấp quận, huyện, phường; Đề ánthí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã.

Dự kiến, từ năm 2008-2009 là quátrình tổng kết việc thi hành Luật hiện hành, khảo sát thực tiễn để đề xuất sửađổi, bổ sung và xây dựng dự án Luật mới trình Quốc hội vào năm 2010.

6. Về Pháp lệnh thực hiện dânchủ ở xã, phường, thị trấn:

Bộ đã phối hợp với các bộ, ngànhhữu quan xây dựng và báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thôngqua trong phiên họp ngày 20/4/2007. Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo văn bảnhướng dẫn một số điều của Pháp lệnh này. Đến nay, Dự thảo đã hoàn chỉnh, dựkiến trình Chính phủ ký liên tịch với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam trong quý I/2008.

7. Về Dự án Luật Công vụ:

Bộ đã trình Chính phủ Dự thảo Dựán Luật Công vụ vào tháng 12 năm 2007 và đang xin ý kiến tham gia góp ý trênmạng Website Chính phủ. Dự kiến trình Quốc hội thảo luận và cho ý kiến vào năm2008 và thông qua vào năm 2009.

Vì đã xây dựng dự án Luật Côngvụ nên Bộ không nghiên cứu, sửa đổi Pháp lệnh cán bộ, công chức như quy địnhtrong Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP .

8. Về hoàn thiện hệ thốngchức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, ngạch viên chức:

Đây là quá trình liên tục, vừanghiên cứu vừa sửa đổi những điểm bất hợp lý và bổ sung những nội dung mới vàohệ thống đã có để hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức,viên chức.

9. Về nội dung cải cách chínhsách tiền lương:

Bộ đang chủ trì hoàn chỉnh Đề áncải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2008-2012 để trình Hội nghị Trung ương6 khóa X. Trong đó, chính sách tiền lương trong khu vực doanh nghiệp (Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì) là một nội dung của Đề án này. Bộ cũng đãcử cán bộ tham gia Ban Soạn thảo xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu (Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì).

10. Nghị định về tổ chức,hoạt động của Quỹ Xã hội, Quỹ Từ thiện:

Nghị định này đã được ban hànhngày 25 tháng 9 năm 2007.

11. Về công tác đào tạo cánbộ, công chức:

- Bộ đang xây dựng Đề án đổi mớicông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, dự kiến trình Thủ tướngChính phủ ra quyết định phê duyệt vào Quý I năm 2008.

- Bộ sẽ tiến hành đánh giá việcthực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hội nhập kinh tếquốc tế giai đoạn 2003-2010.

- Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kếhoạch đào tạo cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010, Bộ sẽ xây dựng Chiến lượcđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2020.

12. Về văn bản thay thế Quyếtđịnh số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế ‘một cửa’:

Ngày 22 tháng 6 năm 2007, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Quychế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chínhnhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ về cơ chế ‘một cửa’.

13. Về sơ kết thí điểm cơ chếmột cửa tại một số bộ, ngành trung ương:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27/10/2006, Bộ đã có công văn số 2945/BNV-CCHC và số 2946/BNV-CCHC ngày 15/10/2007 gửi các Bộ thí điểm cơ chếmột cửa tại một số bộ, ngành trung ương. Trên cơ sở báo cáo của các Bộ làmđiểm, Bộ Nội vụ đang hoàn chỉnh Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

14. Về xây dựng Đề án Đẩymạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhànước trình Hội nghị Trung ương 5 khóa X:

Hội nghị Trung ương 5 khóa X đãthông qua Đề án này (Nghị quyết số 17-NQ/TW).

Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương5 khóa X, Chính phủ đã có Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 ban hànhChương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.

15. Báo cáo công tác cải cáchhành chính:

Bộ đã có công văn số 409/BNV-CCHC ngày 12/2/2007 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo hàngtháng để Bộ tổng hợp, báo cáo tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Trêncơ sở đó, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ các báo cáo cải cách hành chính kịptiến độ, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Trên đây là báo cáo của Bộ Nộivụ về việc triển khai thực hiện một số nội dung công việc trong Nghị quyết16/2007/NQ-CP Đề nghị Bộ Công thương nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng