BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3760/LĐTBXH-LĐVL
V/v Thực hiện Bộ Luật Lao động

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2491/LĐTBXH-LĐ ngày 20/9/2004 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định của pháp luậtlao động hiện hành, thì người lao động xin nghỉ việc không hưởng lương để chờhưởng chế độ hưu trí hàng tháng không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thôi việctheo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động. Các trường hợp chấm dứt hợpđồng lao động đúng pháp luật chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng,có nguyện vọng chờ hưu hoặc hưởng trợ cấp một lần của Quỹ bảo hiểm xã hội, thìđược nhận trợ cấp thôi việc trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợpđồng lao động.

2/ Theo quy định tại khoản 5Điều 6 của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụngvà quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì người lao động nướcngoài vào Việt Nam để làm việc theo các loại hợp đồng kinh tế không phải xincấp giấy phép lao động, mà đơn vị sử dụng những người đó chỉ phải báo cáo SởLao động - Thương binh và Xã hội địa phương danh sách trích ngang về người nướcngoài, bao gồm: Họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kếtthúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đề nghị quý Sở hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của phápluật lao động./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng