TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3760 TCT/PCCS
V/v Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 947 CT/THDT ngày 26/8/2004 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng được hoàn thuế GTGT là: “Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách,giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết”. Và tại Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC kể trên cũng hướng dẫn: “ Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượngđã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì cơ sở kinh doanh khi có quyết định giải thể phải thực hiện quyết toán thuế và cơ quan thuế để được giải quyết hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết; còn trường hợp đã giải thể; đã bị thu hồi con dấu và không còn tài khoản tiền gửi tại ngân hàng có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì không được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương