BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3762/LĐTBXH-LĐVL
V/v Hợp đồng lao động đối với vận động viên bóng chuyền

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban Thể dục Thể thao

Trả lời Công văn số 1507/UBTDTT-PC ngày 21/10/2004 của quý Uỷ ban về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Nội dung của hợp đồng lao động dành cho vận động viên bóng chuyền mà quý Uỷ ban dự thảo là phù hợp với mẫu hợp đồng lao động quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, hợp đồng lao động này chỉ áp dụng đối với lao động là người Việt Nam. Khi ký kết hợp đồng lao động với vận động viên là người nước ngoài cần bổ sung thêm tiếng nước ngoài do hai bên thoả thuận.

2/ Vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp là đối tượng lao động có tính đặc thù, vừa phải thực hiện các quy định của pháp luật lao động, vừa phải tuân thủ các quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Vì vậy, đề nghị Uỷ ban Thể dục Thể dục thể thao sớm ban hành Quy chế bóng chuyền chuyên nghiệp để việc ký kết hợp đồng lao động với vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp được thuận lợi./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng