BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3762/TCT-CS
V/v khai thuế GTGT đầu vào đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên.

Trảlời công văn số 949/CT-KTT ngày 16/6/2008 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về việckhai thuế GTGT đầu vào đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tạiđiểm 3.4, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dựán sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: “Trường hợp Nhàthầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đồng với Chủ dự án ODAhoặc Nhà tài trợ để thực hiện dự án ODA không hoàn lại với giá không bao gồmthuế GTGT thì Nhà thầu chính được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả khi muahàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ Việc hoànthuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tư này.

Nhàthầu chính phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào mua hàng hoá, dịch vụ để thựchiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ ký với Chủ dự án hoặc nhà tài trợ củadự án ODA viện trợ không hoàn lại. Trường hợp không hạch toán riêng được thuếGTGT đầu vào thì không được hoàn thuế GTGT”.

Tạiđiểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính về thuế GTGT hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT củahàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT'”.

Căncứ các hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ, vừa phát sinh thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt độngsản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa phát sinh thuế GTGTđầu vào của Hợp đồng ký với Chủ dự, án ODA viện trợ không hoàn lại thì doanhnghiệp phải hạch toán riêng được thuế GTGT dầu vào để được hoàn thuế GTGT theohướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên. Trường hợp doanh nghiệpkhông kê khai, hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào thì doanh nghiệp đượctính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Hợp đồng ký với Chủ dự án viện trợ khônghoàn lại chung với hoạt dộng sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và khai thuếGTGT theo quy định hiện hành.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,CST
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương