TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3767 TCT/DNNN
V/v giải đáp chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1319 CT/TTHT ngày 6/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.27, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT thì:

- Nếu máy biến áp được sửa chữa thuộc loại sản phẩm cơ khí có thuế suất 5% thì dịch vụ sửa chữa được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp máy biến áp được sửa chữa thuộc sản phẩm có thuế suất 10% thì dịch vụ sửa chữa áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc