BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3775/BNV-TCCB
V/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộcBộ Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/10/2004 của BộChính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương số47-HD/BTCTW ngày 24/5/2005; Bộ Nội vụ triển khai quy trình công tác quy hoạchcán bộ của Bộ năm 2008 như sau:

1. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý củacác tổ chức bên trong hoặc các đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộcBộ (tổ chức cấp 3)vận dụng thực hiện như đối với cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 2)theo hướng dẫn tại mục 2, công văn này:

Tổ chức cấp 3 gồm có:

- Các phòng bên trong các Vụ (nếu có), Thanh tra Bộ, Vănphòng Bộ, Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chíTổ chức nhà nước.

- Các vụ, ban, thanh tra, văn phòng bên trong và các cơquan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôngiáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Các phòng, ban, thanh tra, văn phòng bên trong và các đơnvị sự nghiệp trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

- Các phòng, ban, khoa, phân hiệu trực thuộc Trường Cao đẳngVăn thư lưu trữ Trung ương I.

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, lãnh đạo chính quyềnthống nhất với cấp ủy cùng cấp đề nghị cấp trên (tổ chức cấp 2) xem xét, quyếtđịnh nguồn quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị.

2. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cáccơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 2)

* Bước 1: Tổ chức Hội nghị lãnh đạo và cấp ủy cùng cấp đánh giá, rútkinh nghiệm việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ của cơ quan, đơn vị mìnhthời gian qua và bàn triển khai công tác quy hoạch cán bộ năm 2008.

- Đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứctrên các mặt; đặc biệt chú ý đánh giá về những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩncán bộ trong diện quy hoạch theo quy định.

- Căn cứ kết quả quy hoạch của các tổ chức bên trong hoặccác đơn vị trực thuộc (nếu có ở mục 1, công văn này) thảo luận và thống nhấtdanh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào danh sách lấy phiếugiới thiệu nguồn quy hoạch.

- Nguồn quy hoạch có thể trong hoặc ngoài cơ quan, đơn vị.Bao gồm cả những người đã trong diện quy hoạch của những năm trước.

* Bước 2: Tổ chức hội nghị lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch chứcdanh cấp trưởng và cấp phó.

a. Thành phần dự hội nghị

1.a. Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiên cứukhoa học Tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chí Tổ chức nhà nước: tất cảcán bộ, công chức, viên chức tham gia.

2.a. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Ban Cơ yếu Chính phủ,Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trường Cao đẳngVăn thư Lưu trữ Trung ương I, gồm có:

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thủ trưởng và các phó thủtrưởng; trưởng các đoàn thể quần chúng cùng cấp, chuyên viên chính và tươngđương.

- Mời đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc (tổ chức cấp3): Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư chi bộ, thủ trưởng và phó thủ trưởng.

b. Nội dung hội nghị

1.b. Phổ biến tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chínhtrị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương số 47-HD/BTCTW (đính kèm) đến cánbộ, công chức, viên chức dự hội nghị để thấy rõ ý nghĩa công tác quy hoạch vànhận thức được công tác quy hoạch là một khâu quan trọng của công tác cán bộ;nắm bắt được nội dung, phương pháp và quy trình quy hoạch cán bộ để từ đó tạosự thống nhất cao trong nhận thức mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch cánbộ.

- Phổ biến tiêu chuẩn cán bộ trong diện quy hoạch quy địnhtại Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị và quy định tại Quyết định số 33/2004/QĐ-BNV ngày 10/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy địnhtạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mỗi cơ quan, đơn vị quy hoạch chức danh cấp trưởng và 2 –3 cấp phó.

- Mỗi chức danh có thể giới thiệu quy hoạch 2 – 3 người.

- Mỗi người có thể giới thiệu quy hoạch 2 – 3 chức danh.

2.b. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đọc danh sách trích ngang(theo mẫu số 01 đính kèm) những người do tập thể lãnh đạo giới thiệu lấy phiếutín nhiệm đưa vào quy hoạch. Đồng thời đưa ra ý kiến nhận xét, đánh giá đối vớitừng người được giới thiệu về những nội dung liên quan đến tiêu chuẩn cán bộlãnh đạo, quản lý.

- Cán bộ, công chức, viên chức giới thiệu bổ sung vào danhsách lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch (nếu có).

- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín(theo mẫu số 04 đính kèm).

- Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm và quá trình quản lý,sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất danhsách (theo mẫu số 02 đính kèm) trong diện quy hoạch để xin ý kiến cấp ủy.

* Bước 3: Cấp ủy và chính quyền thống nhất danh sách quy hoạch để đềnghị lên Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, quyết định.

- Trên cơ sở danh sách đã được lãnh đạo cơ quan, đơn vị đưa vàodiện quy hoạch tại bước 2, Đảng ủy hoặc chi ủy thảo luận, bỏ phiếu kín (theomẫu số 05 đính kèm) giới thiệu cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch. Cán bộ, côngchức được trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ hoặc chi ủy tán thànhđược xem xét đề nghị đưa vào quy hoạch.

- Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo chính quyền và Ban Chấphành Đảng bộ hoặc chi ủy cùng cấp thảo luận thống nhất danh sách quy hoạch vàocác chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vịgửi hồ sơ quy hoạch cán bộ về Ban Cán sự đảng Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ để tổnghợp) gồm có:

+ Văn bản đề nghị của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

+ Ý kiến của Đảng ủy hoặc chi ủy cùng cấp.

+ Biên bản kiểm phiếu trong hội nghị lấy phiếu tín nhiệm củachính quyền.

+ Biên bản kiểm phiếu của Đảng ủy hoặc chi ủy.

+ Danh sách trích ngang (theo mẫu số 03 đính kèm).

- Đối với các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Nghiêncứu khoa học Tổ chức nhà nước, Trung tâm Tin học, Tạp chí Tổ chức nhà nước saukhi đã thống nhất giữa lãnh đạo chính quyền và chi ủy, gửi hồ sơ về Vụ Tổ chứccán bộ để tổng hợp, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ; Đảng ủy thảoluận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín (theo mẫu số 05 đính kèm) giới thiệu cán bộđưa vào nguồn quy hoạch. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả lấy ý kiến của BanChấp hành Đảng bộ để báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ.

* Bước 4. Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ quyết định quy hoạch nguồn cánbộ các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Trên cơ sở tham khảo các thông tin từ kết quả 3 bước đãtiến hành nói trên của các cơ quan, đơn vị, Ban Cán sự đảng Bộ thảo luận và bỏphiếu kín quyết định nguồn quy hoạch cán bộ vào các chức danh lãnh đạo, quảnlý.

- Cán bộ, công chức, viên chức được trên 50% tổng số ủy viênBan Cán sự đảng Bộ bỏ phiếu tán thành được xem xét đưa vào danh sách quy hoạch.

3. Quy trình, thủ tục quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấpBộ (tổ chức cấp 1):

Trên cơ sở kết quả quy hoạch của các cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ để thực hiện theo hướng dẫn số 47-HD/BTCTW ngày 24/5/2005 của Ban Tổchức Trung ương hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị vềcông tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.

4. Tổ chức thực hiện

a. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Lãnh đạo Bộ các nội dung sau:

- Theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với thủ trưởng các cơquan, đơn vị tổ chức triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định,đúng tiến độ.

- Giúp Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ tổng hợp, báocáo nội dung tại cuộc họp Đảng ủy cơ quan Bộ, cuộc họp Ban Cán sự Đảng bộ vểcác vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ của Bộ.

- Tổng hợp kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, Trưởngvà Phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ để trình đồng chí Bí thư Ban Cán sựđảng Bộ báo cáo cấp trên theo quy định.

b. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hướng dẫncác cơ quan, đơn vị trực thuộc (tổ chức cấp 3 nếu có) về quy trình, thủ tục quyhoạch cán bộ theo quy định tại mục 1, công văn này.

c. Tiến độ thực hiện:

1.c. Tổ chức bên trong hoặc các đơn vị trực thuộc các cơquan, đơn vị trực thuộc Bộ (tổ chức cấp 3) tổ chức thực hiện từ ngày 01/01 đếnngày 15/01/2008.

2.c. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

+ Tổ chức các Hội nghị thực hiện bước 1, 2, 3 vào thời giantừ ngày 15/01 đến ngày 31/01/2008.

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch cán bộ năm 2008 (gửivề Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp) trước ngày 10/02/2008.

+ Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ quyết định danh sách nguồn cánbộ quy hoạch các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ vàothời gian từ ngày 10 đến ngày 20/02/2008.

3.c. Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ lấy phiếu tín nhiệm quyhoạch cán bộ lãnh đạo cấp Bộ, xin ý kiến Đảng ủy cơ quan Bộ và Hội nghị Ban Cánsự đảng Bộ quyết định danh sách nguồn quy hoạch các chức danh Bộ trưởng, Thứtrưởng vào thời gian từ ngày 25/02 đến ngày 10/03/2008.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ bố trí,sắp xếp công việc để việc triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Bộ thực hiệnđúng tiến độ, thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- VP Ban Cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn


MẪU SỐ 01

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC DO TẬP THỂ LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu (nếu có)

MẪU SỐ 02

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC DO TẬP THỂ LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU
LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN VÀO QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Kết quả phiếu tín nhiệm của CB, CC, VC

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

v.v..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu (nếu có)

MẪU SỐ 03

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO DIỆN QUYHOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Năm tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ Ngoại ngữ

Chức vụ hiện giữ

Ngạch, bậc lương hiện hưởng

Chức danh quy hoạch

Kết quả phiếu tín nhiệm

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính quyền

Đảng, đoàn thể

Chính quyền

Chi ủy

Đảng ủy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Cột số 15 áp dụng cho các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ,Viện Nghiên cứu khoa học Tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Cột số 16 áp dụng cho Ban Thi đua – Khen thưởng Trungương, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Tôn giáo Chínhphủ, Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I.


MẪU SỐ 04

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
THUỘC BỘ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

PHIẾU TÍN NHIỆM, GIỚI THIỆU NGUỒNQUY HOẠCH CÁN BỘ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Chức vụ quy hoạch

Đồng ý

Không đồng ý

v.v…

Nếu đồng ý hay không đồng ý đề nghị đồng chí đánh dấu (X)vào dòng và cột tương ứng.

(Không cần ký tên)

MẪU SỐ 05

ĐẢNG ỦY HOẶC CHI ỦY
----------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------------

Hà Nội, ngày tháng năm 2007

PHIẾU TÍN NHIỆM NGUỒN QUY HOẠCH CÁNBỘ NĂM 2008

Số TT

Họ và tên

Chức vụ quy hoạch

Đồng ý

Không đồng ý

v.v…

Nếu đồng ý hay không đồng ý đề nghị đồng chí đánh dấu (X)vào dòng và cột tương ứng.

(Không cần ký tên)