BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3781/TM-XNK
V/v nhập khẩu bổ sung thuốc lá

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời công văn số 682/TCT-DVTS ngày 7 tháng 7 năm 2004 của Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất về việc nhập khẩu bổ sung thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty;

Căn cứ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 18/GCN -BTM ngày 26 tháng 3 năm 1999 Bộ Thương mại cấp cho Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Báo cáo ngày 7 tháng 7 năm 2004 về tình hình nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho thuốc lá bán miễn thuế phục vụ khách nhập cảnh tại Cử hàng miễn thuế của Công ty 6 tháng đầu năm 2004 có xác nhận của cơ quan Hải quan;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất nhập khẩu bổ sung 700.000 USD thuốc lá điếu và xì gà để bán thu ngoại tệ phục vụ khách nhập cảnh tại Cửa hàng miễn thuế của Công ty.

Việc nhập khẩu, bán hàng và thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành. Công ty chịu trách nhiệm về việc bán hàng đúng đối tượng, định mức quy định.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu