BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3786 TC/TCT
V/v phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy theo Biểu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002

Kính gửi

- Tổng cục Hải quan
- Công ty TNHH thang máy Thiên Nam
- Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA
- Công ty TNHH thang máy Á Châu
- Công ty TNHH thang máy Thái Bình

Bộ Tài chính nhận được công văn số 4668/TCHQ-KTTT ngày 22/10/2001 của Tổng cục Hải quan; công văn không số, ngày 26/10/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam. Công ty TNHH thang máy Á Châu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình; công văn số 646/QL ngày 13/11/2001 của Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA, công văn số 599 A 01/LT ngày 20/12/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam về việc phân loại và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy; sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan tại công văn số 1443 TC/TCT ngày 19/2/2002, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-TTg ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nguyên tắc phân loại Biểu /thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính; Tham khảo ý kiến tham gia của Bộ Công nghiệp tại công văn số 796 CV/TCKT ngày 7/3/2002, của Bộ Thương mại tại công văn số 193/TM-XNK ngày 28/2/2002, của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1025/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2002; trong khi chưa có đủ cơ sở xác định chính xác mã số của mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy; Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan với chức năng là cơ quan đầu mối, trao đổi với Tổ chức Hải quan Thế giới về mã số của các mặt hàng này trong thời gian sớm nhất và thông báo cho Bộ Tài chính để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt, thực hiện thực phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy (loại máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy chỉ dùng cho thang máy, không dùng cho mặt hàng khác) vào mã số 8428.10.10 “thang máy” để tính thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện. Công ty TNHH thang máy Thiên Nam, Công ty TNHH thang máy Á Châu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình, Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến