TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 38/KHXX

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

CÔNG VĂN

HƯỚNGDẪN VIỆC PHÁP NHÂN KHỞI KIỆN VÀ ỦY QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

Trong thời gian qua Tòa án nhândân tối cao đã nhận được Công văn của một số Tòa án nhân dân địa phương và mộtsố cơ quan, tổ chức kinh tế phản ánh còn có các cách hiểu khác nhau khi thựchiện hướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 Phần I Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày12/5/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành cácquy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm”(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 02) đối với các trường hợp văn phòng đạidiện hoặc chi nhánh của pháp nhân khởi kiện vụ án dân sự.

Để thực hiện đúng và thống nhấthướng dẫn tại tiểu mục 1.4 mục 1 Phần I của Nghị quyết số 02 trong trường hợppháp nhân hoặc văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân khởi kiện vụ án dânsự (vụ án dân sự gọi chung), Tòa án nhân dân tối cao giải thích và hướng dẫn bổsung một số điểm như sau:

1. Về người đại diện hợp phápcủa pháp nhân

Theo quy định tại Điều 91 Bộluật dân sự và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự thì người đại diện hợp pháp củapháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền.

Đại diện theo pháp luật của phápnhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lậppháp nhân; đại diện theo ủy quyền của pháp nhân là người được người đại diệntheo pháp luật của pháp nhân ủy quyền theo đúng quy định tại Chương VII của Bộluật dân sự về đại diện.

2. Trường hợp người đại diệntheo pháp luật của pháp nhân thực hiện việc khời kiện vụ án

Đối với trường hợp này trong đơnkhởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉcủa pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật củapháp nhân.

Ví dụ: Tên, địa chỉ của ngườikhởi kiện: Tổng công ty xây dựng H, có trụ sở tại số 15, phố X, quận M,thành phố N; người đại diện cho Tổng công ty xây dựng H: ông Nguyễn Bá Nam –Tổng Giám đốc (là người đại diện theo pháp luật).

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuốiđơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi chức vụ của người đại diệntheo pháp luật của pháp nhân; người đại diện theo pháp luật của pháp nhân kýtên; ghi họ, tên của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và đóng dấucủa pháp nhân.

Ví dụ:

Ngườikhởi kiện

Tổngcông ty xây dựng H

TổngGiám đốc

(Chữký)

NguyễnBá Nam

3. Trường hợp người đại diệntheo pháp luật của pháp nhân ủy quyền cho người khác thực hiện việc khởi kiệnvụ án

Đối với trường hợp này trong đơnkhởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địa chỉcủa pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo ủy quyền, vănbản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) và chức danh người đại diện theo pháp luậtcủa pháp nhân ủy quyền.

Ví dụ: Tên, địa chỉ của ngườikhởi kiện: Công ty TM và DV Hoàng Anh, có trụ sở tại số 33, đường X, thị xãH, tỉnh Q; người đại diện cho Công ty TM và DV Hoàng Anh: bà Lệ Thanh, Trưởngphòng Phòng kinh doanh của Công ty là người đại diện theo ủy quyền theo văn bảnủy quyền số (nếu có) ngày 15/3/2007 của Giám đốc Công ty TM & DV Hoàng Anh.

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuốiđơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi dòng chữ: “Người đại diệntheo ủy quyền”; người đại diện theo ủy quyền ký tên; ghi họ, tên của người đạidiện theo ủy quyền và đóng dấu của pháp nhân.

Ví dụ:

Ngườikhởi kiện

Côngty TM và DV Hoàng Anh

Ngườiđại diện theo ủy quyền

(Chữký)

LệThanh

4. Trường hợp Văn phòng đạidiện, chi nhánh của pháp nhân thực hiện việc khởi kiện vụ án về tranh chấp phátsinh từ giao dịch do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập thực hiện

Theo quy định tại Điều 92 Bộluật dân sự và Điều 73 Bộ luật tố tụng dân sự thì đối với trường hợp này trongđơn khởi kiện tại mục “Tên, địa chỉ của người khởi kiện” sau khi ghi tên, địachỉ của pháp nhân, phải ghi họ tên, chức vụ của người đứng đầu văn phòng đạidiện, chi nhánh của pháp nhân, văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm) vàchức danh người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền.

Ví dụ: Tên, địa chỉ của ngườikhởi kiện: Ngân hàng MXY Việt Nam, có trụ sở tại số 45, phố L, quận H,thành phố Hà Nội; người đại diện cho Ngân hàng MXY: ông Trương Thanh Ba – Giámđốc chi nhánh ngân hàng MXY tỉnh Q là người đại diện theo ủy quyền theo văn bảnủy quyền (hoặc quyết định đặt chi nhánh) số 72/NH-MXY ngày 17/3/2007 của TổngGiám đốc Ngân hàng MXY.

Tại mục “Người khởi kiện” ở cuốiđơn khởi kiện cần phải ghi tên của pháp nhân; ghi chức vụ của người đứng đầuvăn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân; người đứng đầu văn phòng đại diện,chi nhánh của pháp nhân ký tên; ghi họ, tên của người đứng đầu văn phòng đạidiện, chi nhánh của pháp nhân.

Ví dụ:

Ngườikhởi kiện

Ngânhàng MXY Việt Nam

Giámđốc chi nhánh Ngân hàng MXY tỉnh Q

(Chữký)

TrươngThanh Ba

Theo quy định tại Điều 92 Bộluật dân sự thì trong trường hợp này có thể đóng dấu của pháp nhân hoặc đóngdấu của văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầucác đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnhvà các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngnhận được Công văn này cần phổ biến ngay trong đơn vị mình để thực hiện, đồngthời cho niêm yết Công văn này cùng mẫu đơn khởi kiện và hướng dẫn sử dụng mẫuđơn khởi kiện.