BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3808 TM/XNK
V/v Sửa đổi cửa khẩu quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Biên mậu Hội Đạt - Hà Khẩu Trung Quốc,

Trả lời công văn ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Công ty TNHH Biên Mậu Hội Đạt - Hà Khẩu Trung Quốc,

Địa chỉ: số 75 Phố Thương mại, Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Số điện thoại: 0873-3423115

Tài khoản số 1408010006511 Ngân hàng Nông nghiệp Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo sửa đổi cửa khẩu xuất hàng thuộc giấy phép quá cảnh số 2925 TM/XNK ngày 04 tháng 6 năm 2004 và số 3391 TM/XNK ngày 28 tháng 06 năm 2004 đã cấp cho Công ty TNHH Biên Mậu Hội Đạt - Hà Khẩu Trung Quốc như sau:

Cửa khẩu xuất hàng: Lào Cai (Lào Cai)

Các quy định khác nêu tại giấy phép quá cảnh 2925 TM/XNK và 3391 TM/XNK dẫn trên không thay đổi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự