BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3809 TCT/CƠ Sở
V/v: hoàn thuế GTGT đ/với dự án của UNICEF

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 12996 CT/NV ngày 28/8/2002 của Cục thuế TP. Hà Nội về hoàn thuế GTGT của hàng viện trợ không hoàn lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 công văn số 338/CP-QHQT ngày 10/1/2000 của Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động năm 2000 của Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn do Quỹ nhi đồng Liên hiệp Quốc (UNICEF) tài trợ thì Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF tài trợ thuộc dự án ODA viện trợ không hoàn lại, do vậy, việc hoàn thuế GTGT cho dự án thực hiện theo quy định đối với dự án sử dụng vốn oda. Căn cứ quy định tại điểm 5, mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, UNICEF tại Việt Nam là chủ dự án mua hàng hóa, dịch vụ có thuế GTGT để sử dụng cho dự án, được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ nếu hóa đơn ghi tên người mua, mã số thuế của UNICEF.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc