BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3809 TM/XNK
V/v Sửa đổi cửa khẩu quá cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Cao su Hải Hoàng Trung Quốc

Trả lời công văn ngày 17 tháng 07 năm 2004 của Công ty TNHH Cao su Hải Hoàng Trung Quốc.

Địa chỉ: số 29 Khu Mậu cảng, TP. Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Số điện thoại: 13170633066; số fax: 13170633067

Tài khoản số 03921211001 7890787 Ngân hàng Nông nghiệp Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo sửa đổi cửa khẩu xuất hàng thuộc giấy phép quá cảnh số 1033 TM/XNK ngày 02 tháng 3 năm 2004 cấp cho Công ty TNHH Cao su Hải Hoàng Trung Quốc như sau:

Cửa khẩu xuất hàng: Lào Cai (Lào Cai)

Các quy định khác nêu tại giấy phép quá cảnh 1033 TM/XNK dẫn trên không thay đổi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự