BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3816/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án 6

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Ban Quản lý dự án 6

Trả lời công văn số 831/BQLDA6 -VP ngày 06/10/2008 của Ban Quản lý dự án 6 về việc ghi tại tríchyếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết địnhsố 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối vớiBan quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư hướng dẫn số 32/1999/TT-BLĐTBXHngày 23/12/1999 và Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựngthuộc nhóm A, nếu bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên thì được áp dụng hệsố điều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung (mứclương tối thiểu chung tại thời điểm ngày 1/1/2008 là 540.000 đồng/tháng) vàthực hiện chế độ ăn giữa ca không quá 450.000 đồng/ tháng theo qui định tạiThông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2008.

Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trả lời để Ban Quản lý dự án 6 được biết để xây dựng quỹ tiền lương và báocáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, quyết định./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân